ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
23 ธ.ค. 2565 2,794