ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ   :: ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ ::
ความหมาย : ประยุกต์จากโครงสร้างลายประจำยามผสมผสานกับรูปจั่วทรงไทย อันมีความหมาย แทนความสูงค่า ความงดงามของจิตใจ โดยมีรูปทรงที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างเด่นชัด สื่อที่ใช้สีน้ำเงิน เพื่อสื่อถึงความมั่นคงแสดงถึงความเป็นแก่นหลักของสังคม
 
 
ตราสัญลักษณ์ กผส.   :: ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ::
ความหมาย : เป็นรูปดอกลำดวน หมายถึง ดอกไม้แทนผู้สูงอายุ ต้นลำดวนเป็นไม้ยืนต้น อายุยืน เปรียบเสมือนกับผู้สูงอายุที่เป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็นแก่ลูกหลาน กลีบของลำดวนมีกลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เปรียบกับผู้ทรงคุณธรรมพร้อมไปด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และความดีงามเป็นแบบอย่างการประพฤติให้แก่ลูกหลาน สัญลักษณ์มีลักษณะรูปทรงเพชร สื่อความหมายถึงความงดงาม สูงค่า แข็งแกร่ง และเป็นอมตะ ซึ่งสีที่ใช้คือ สีแดง/น้ำเงิน แทนความมั่นคงและความเป็นเอกภาพของชาติไทย สีเหลือง/น้ำตาลเป็นลักษณะสีของดอกลำดวน ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่น และไออุ่นของบุพการี
 
 
ตราสัญลักษณ์กองทุนผู้สูงอายุ   :: ตราสัญลักษณ์กองทุนผู้สูงอายุ ::
ความหมาย : ถุงเงิน/ทอง สื่อถึง ศักยภาพผู้สูงอายุ การคุ้มครองและคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข สีทอง สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์มั่งมีในโภคทรัพย์ บุคคล สื่อถึง ผู้สูงอายุ เพศชายหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่ควรยกย่องสรรเสริญ สีเหลือง สื่อถึง สีของดอกลำดวน ความหมายของความยั่งยืนคงทน ทรงคุณค่าสัญลักษณ์ “ผู้สูงอายุ” มือแห่งการโอบอุ้ม สื่อถึง พันธกิจองค์กร สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ดำเนินนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ สีน้ำตาล สื่อถึง การกำกับดูแลอย่างกว้างขวางขององค์กร