สื่ออนิเมชั่น เรื่อง "สิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองในมิติต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับ" (ภาษาเหนือ)

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้