การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ

การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 13 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุ การบริหารกองทุนเป็นการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามมาตรา 18 และมาตรา 20 การดำเนินงานของกองทุนอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2550 ซึ่ง จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนั้นจึงมีการศึกษา “การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผล การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ทั้งประเภทรายบุคคลและรายกลุ่ม ประเมินโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและผลสำเร็จในการประกอบอาชีพของ ผู้กู้ยืม และการดำเนินงานโครงการขององค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางการ ดำเนินงานที่จะทำให้กองทุนผู้สูงอายุสามารถสนองประโยชน์และสร้างความยั่งยืนสำหรับ ผู้สูงอายุ