พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระบริบาลภิกษุไข้ และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระบริบาลภิกษุไข้ และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
21 พ.ค. 2566 745

นางพัชรินทร์  เสนาะสันต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศพส.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระบริบาลภิกษุไข้

และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นประจำวัด 1 วัด 1 รูป ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองครบรอบพระชนมายุ 8 รอบ ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2566

ในวันนี้มีแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โดย คณะอาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

และการบรรยายเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์กับกิจกรรมทางสังคม แนวทางปฏิบัติของภิกษุสงฆ์ในการเป็นพระบริบาลที่ดี

พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน โดย โดยพระครูปิยวรรณพิพัฒน์,ดร. เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย

เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต 2 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

โดยมี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ พร้อมมอบถวายใบประกาศนียบัตรแด่พระภิกษุสงฆ์

โดยมีพระภิกษุสงฆ์ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 161 รูป

ทั้งนี้ นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ได้กล่าวต้อนรับ

นางปานทิพย์ ปูรณานนท์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการ

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

คลังภาพ